دوشنبه, 08 آذر 1400  

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر

ایران، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، دانشکده مهندسی کامپیوتر

محل برگزاری کنفرانس